Od 1. října 2023, platí nové podmínky pro možnost práce na dálku – home-office. Na home-office nemá automatický nárok žádný zaměstnanec. Za práci z domu, může být nárok na příplatek – paušální náhradu nákladů ve výši 4,60 Kč za hodinu.

Nové podmínky pro home-office 2024 – bude nárok na příplatek 4,50 Kč za hodinu

V roce 2023, byla schválena velká novela zákoníku práce. Jedná se o největší změnu v oblasti pracovního práva, za posledních 30 roků. Změn je opravdu hodně. Většina změn začíná platit už od října 2023.

Platí nové podmínky pro práci na dohodu DPP a DPČ (včetně nároku na placenou dovolenou od 1. 1. 2024). Jsou i nové podmínky, pro možnost práce z domu (viz informace o home-office níže).  Změn je ale více – viz například zde je přehled dalších novinek v zákoníku práce.

Nové podmínky pro home-office platí od října 2023

Novela zákoníku práce, byla finálně schválena v září 2023. Většina změn, tak začíná platit hned od začátku října (od 1. 10. 2023).

Pouze na dovolenou, si budou muset dohodáři počkat, až na začátek roku 2024 (nárok na dovolenou u DPP a DPČ bude až od 1. 1. 2024).

Nové podmínky, které upravují možnost práce na dálku (z domu nebo i z jiného místa – tzv. „home-office), tedy také platí hned od začátku října 2023.

Původně zamýšlené změny pravidel pro práci na dálku, byly ale během schvalování novely zákoníku práce značně „osekány“.

Jaké jsou podmínky pro možnost práce na dálku (home-office)?

Podle nových podmínek, musí být mezi firmou a zaměstnancem, uzavřena písmenná dohoda. Bez toho není možné pracovat z domu. I kdyby se mělo jednat jenom o jednorázovou záležitost.

Se stávajícími zaměstnanci, by příslušné dohody měly být dojednány do konce listopadu 2023. U nových zaměstnanců, se to bude řešit při nástupu do zaměstnání (jako součást pracovní smlouvy).

Dohoda o práci na dálku (home-office), může být sjednána samostatně, nebo mohou být příslušná ustanovení zanesena i do základní pracovní smlouvy.

O možnost práce z domu, si může v zásadě požádat kterýkoliv zaměstnanec. Firma ale nemá povinnost, aby práci z domu dovolila (kromě několika výjimek, viz dále).

Jsou zaměstnání, kde je z logiky věci možnost práce na dálku vyloučena (například autobus MHD, se zatím na dálku řídit nedá ….). Jinde záleží na zaměstnavateli, jestli práci na home-office povolí nebo ne. Není to jeho povinnost.

Záleží tedy na firmě, jestli například povolí jeden den v týdnu home-office (nebo dva dny, apod.). Stejně tak je možné, aby měl jeden zaměstnanec home-office povolený a druhý ne.

Možnost práce na dálku se nedá nijak vymáhat. Výjimkou jsou rodiče malých dětí (do 9 roků), nebo například ti, kdo pečují o osobu závislou na péči (II. – IV. stupeň).

Tito zaměstnanci, si mohou požádat o možnost práce z domu, a firma by jim měla vyhovět. Pokud zaměstnavatel žádosti nevyhoví, pak to musí být schopen písemně zdůvodnit (například, že to není možné s ohledem na konkrétní závažné provozní důvody).

Příplatek za práci z domu – paušální náhrada nákladů 4,40 Kč za hodinu

Zaměstnanci také mají nově nárok i na „příplatek za práci domu“. Pro home-office byla stanovena paušální náhrada nákladů:

  • Za práci na dálku je v roce 2024 nárok na 4,50 Kč za hodinu (v roce 2023 to bylo 4,60 Kč)

Jedná se o jakousi „kompenzaci“ za spotřebovanou elektřinu, a další výdaje spojené s prací z domu. Tento „příplatek“ (paušální náhrada nákladů) ale není povinná. Firmy mají několik možností:

  • Mohou platit paušální částku (4,60 Kč za hodinu)
  • Mohou proplácet skutečné náklady (které vznikly během práce na HO)
  • Mohou se domluvit se svými zaměstnanci, že se žádné náklady proplácet nebudou

Je možné zvolit jenom jednu z možností. Pokud si firmy se zaměstnanci domluví proplácení skutečných nákladů, pak už není nárok na paušální částku. Pokud se v dohodě o práci z domu, nebo v kolektivní smlouvě dojedná, že se náklady proplácet nebudou, pak není nárok na nic.

Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců vnímá možnost pracovat z domu, jako poměrně významný benefit, pak je dosti pravděpodobné, že ani žádnou náhradu nákladů požadovat nebudou. Necelých 40 korun za den, asi nikdo řešit nebude.

Jiné to může být v situacích, kdy se bude jednat o nařízený home-office. Práce z domu, totiž může být i nařízena. Ale jenom výjimečně. Jinak je nutný souhlas zaměstnance.

Kdo má nárok na home-office?

V zásadě žádný zaměstnanec nemá „nárok“ na home-office. Novela zákoníku práce původně měla nařídit firmám povinnost, aby některým zaměstnancům vznikl nárok na home-office. To ale nakonec bylo vypuštěno.

  • O možnost pracovat na dálku může požádat kdokoliv
  • U většiny zaměstnanců nemusí firma vyhovět a nemusí to ani nijak zdůvodňovat (ve výsledku na takovou žádost nemusí firma vůbec nijak reagovat)
  • Rodiče malých dětí, nebo ti kdo pečují o osobu závislou na péči (II. až IV. stupeň), mají nárok, aby se zaměstnavatel žádostí zabýval
  • Ani rodiče malých dětí/pečující osoby nemají nárok na schválení – je nárok pouze na zdůvodnění, proč zaměstnavatel žádost zamítl
  • Práce z domu je tedy vždy „nenároková“ (nedá se vymáhat, není na ni žádný zákonný nárok)

Kdy může zaměstnavatel nařídit práci z domu (home-office)?

Obecně platí, že stejně jako zaměstnanec nemá „automaticky“ nárok na home-office, tak zaměstnavatel nemá právo nařídit práci z domu (je vyžadován souhlas zaměstnance).

Je zde ale jedna výjimka. Ta by se týkala nějaké podobné situace, jaká byla během epidemie COVID. Pokud by vláda (nebo jiný státní orgán) rozhodl o „povinném“ home-office, tak budou mít nově zaměstnavatelé právo nařídit zaměstnancům práci z domu.

V jiných případech je ale vždy nutná dohoda obou stran (písemný souhlas zaměstnavatele i zaměstnance).

Je na home-office nárok i při práci na dohodu DPP nebo DPČ?

Na home-office může být „nárok“ i u dohodářů. Pro zaměstnance s dohodou DPP (dohoda o provedení práce) nebo s dohodou DPČ (dohoda o pracovní činnosti), platí stejné podmínky, jako pro zaměstnance pracující v pracovním nebo služebním poměru.

Pokud se zaměstnavatel s dohodářem písemně dohodne, pak nic nebrání tomu, aby byla práce na DPP nebo DPČ vykonávána v režimu home-office. Včetně případného nároku na „příplatek za práci z domu“ (paušální náhrada nákladů).